Regler festtelte over 150 personer

Vi stiller brandmateriel, nød udgangs skilte til gratis lån. ved telte over 150 personer.
Almindelige bestemmelser Vedr. Telte
Definitioner og anvendelsesområde
1. Forsamlings festtelt: Telt med master og barduner, stålrammer eller lignende, der anvendes som forsamlings lokalitet.
Cirkustelt: Forsamlings festtelt, der anvendes til cirkusforestillinger.
Staldtelt: Telt, der anvendes til opstaldning af dyr i forbindelse med afholdelse af cirkusforestillinger.
Teltområde: Den del af et område, hvor der opstilles telte.
Salgs område: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgs boder, der op-stilles for midlertidig anvendelse.
Friområde: Areal, der udlægges i områder og salgs områder med henblik på at hindre, at brande breder sig og for at sikre forsvarlige
rednings- og sluknings muligheder i tilfælde af brand.
1.1.2 Disse tekniske forskrifter er gældende for placering, indretning og benyttelse af:
1) Forsamlings telte på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer - se kapitel 2.
2) Forsamlings telte på over 50 m2, der anvendes af flere end 150 personer - se kapitel 3.
3) Cirkustelte på over 50 m², der er bestemt til flere end 150 personer - se kapitel 3 og 4.
2 Forsamlings telte til flere end 150 personer
3.1 Generelt
3.1.1 Forsamlings telte på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens (redningsbe-redskabets)
tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse tekniske forskrifter.
Kommunalbestyrelsen (rednings beredskabet) kan fastsætte andre vilkår, end de i punkterne 3.2.1 til 3.11.6 nævnte. De af kommunalbestyrelsen
(rednings beredskabet) fastsatte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse
af forskrifterne.
3.1.2 Indretning af cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabs styrelsen. Placering og benyttelse af cirkustelte
er omfattet af punkt 3.1.1. Beredskabs styrelsens godkendelse vedlægges ansøgningen til kommunalbestyrelsen (rednings beredskabet).

3.1.3 Teltdug skal udføres af et brandhæmmende egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltdug, skal have overflader, som er udført
mindst som klasse 2-beklædning, f.eks. 9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.
Dokumentationen for teltdugens brandhæmmende egenskaber kan bestå af en godkendelse fra By- og Boligministeriet, af en prøvningsattest fra et
aner-kendt prøvning institut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande

3.1.4 Kommunalbestyrelsen (rednings beredskabet) kan i medfør af § 35, stk. 3, i beredskabs loven bestemme, at det kommunale rednings beredskab eller
en eller flere personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget hertil, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid skal være til stede som
brandvagt ved benyttelse af forsamlings telte.
3.2 Afstands forhold
3.2.1 Forsamlings telte skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte.
bygninger, beboelses vogne og brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.
Forsamlings telte skal placeres i en afstand af mindst 5 m fra mindre telte og selskabs huse, der indrettes til køkken, garderobe og andre
servicefunktioner, såfremt det samlede areal af teltene og selskabs-husene overstiger 1.000 m2.
Opstilling af to eller flere forsamlings telte eller selskabs huse skal - uanset størrelse - ske i en indbyrdes afstand af mindst 5 m. Såfremt
teltene eller selskabs husene opstilles med en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes disse som én enhed.
Flugtveje
3.3.1 Det maksimale antal personer, som må gives adgang til forsamlings telte og selskabs huse, skal svare til den samlede bredde af flugtvejene
(herunder døre), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugt-vejs bredde. Flugtvejsbredden skal fordeles ligeligt på flugtvejene.
3.3.2 Fra forsamlings telt og selskabs hus skal der være mindst 2 udgange, place-ret i modstående ender. Herudover skal der være udgange i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt er højst 25 m til nærmeste udgang.
Hver udgang skal have en fri bredde på mindst 1 m og en fri højde på mindst 2 m.
.3.3 Døre skal åbne i flugtretningen. Døre og udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.
3.3.4 Ved udgange, der ikke er i terrænhøjde, skal der opsættes trapper eller ramper. Trapper og ramper skal have en bredde, der mindst svarer til
bred-den af den pågældende udgang, og skal være forsynet med håndlister på begge sider i en højde af ca. 0,8 m over trinforkant, trapper og ramper.
Den frie højde over trapper og ramper skal være mindst 2 m. Forholdet mellem en trappes grund og stigning skal være sådan, at trapperne er sikre at gå på. Stigningen må ikke være større end 18 cm. Grunden (trinbredden) skal mindst være 25 cm og måles i gang linien midt i trappens fri bredde, dog højst 50 cm fra den indre håndliste.For ramper må hældningen højst være 1:20.
Særligt brede trapper skal opdeles med håndlister med højst 2 m afstand.
3.3.5 Flugtveje skal såvel indvendigt som udvendigt udformes på en overskuelig måde, der giver betryggende mulighed for, at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Flugtvejen må ikke hindres af master, barduner og lign.
3.4.1 Opstilling af stole, bænke, borde og andet inventar skal være i overensstemmelse med en godkendt plads fordelings plan.
Planen skal udover inventar opstilling vise flugtveje helt til terræn i det fri, herunder gangarealer, jf. punkt 3.4.2, alle udgange og eventuelle trapper og ramper samt anbringelses steder for nødbelysningslamper og brand-sluknings materiel. Hvis der anvendes forskellige inventar op stillinger,
skal der godkendes en pladsfordelings plan for hver enkelt opstilling.
Et eksemplar af planen, forsynet med godkendelsespåtegning, skal op hænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted, f.eks. ved hovedindgangen.
I forsamlings telte og selskabs huse, som benyttes uden inventar opstilling, skal der forefindes et af kommunalbestyrelsen (rednings bered skabet)
underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til forsamlings teltet henholdsvis selskabs huset.
3.4.2 Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper af mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke forrykkes.
Afstanden mellem rækker med stole eller bænke skal være mindst 80 cm (regnet fra stoleryg til stoleryg).
Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelse
af et frit gangareal af en bredde på mindst 2 m for bænke og sammen koblet stole og 1,3 m for fast gjort stole
må ikke overstige 20.
Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver per-son, der skal passere gangarealet for at komme til udgange.
3.4.3 I forsamlings telte med bord og- stole opstilling skal der udlægges gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til udgange. I gangarealer må der ikke opstilles stole eller andet inventar.
Antallet af stole ved hver bord opstilling i ubrudt række må maksimalt være 24. Mellem hver bord- og stole opstilling skal der være en afstand på 2 m regnet fra bordkant til bordkant, såfremt der er stole langs bordkanten. Et eksempel på bord- og stole opstilling fremgår af forskrifternes
bilag 3.
3.4.4 Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at flugtveje uhindret kan benyttes.
3.5 Driftsjournal
3.5.1 Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 3.5.2
nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det frem-går, at kontrollen af de enkelte punkter er udført.
Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere,at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer længere end 24 timer, skal kontrollen gentages for hver påbegyndt 24. time. Driftsjournalen skal opbevares, indtil arrangementet er afsluttet. Et eksempel på driftsjournal fremgår af forskrifternes bilag 1.
3.5.2 Før enhver benyttelse skal det kontrolleres, at udgange kan åbnes indefra i fuld bredde og højde, samt at flugtvejene er frie og ryddelige i hele deres bredde,at udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,
at udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige,
-at opslag, hvis det er krævet, med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted,
-at inventar opstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelings plan, medmindre lokalet anvendes uden inventar opstilling,
-at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisnings skilte tændes ved svigt af den normale strømforsyning til disse
skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,
-at evt. håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte,
-at personale er instrueret i brand- og evakuerings instruksen, og
-at personale er instrueret om det antal personer, som forsamlings teltet henholdsvis selskabs huset er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.
3.6 Brand- og evakuerings instruks
3.6.1 På steder hvor personale færdes, skal der opsættes en brand- og evakuerings instruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af, hvordan
- brandvæsenet alarmeres,
- personale adviseres om den opståede nødsituation,
- evt. orienterings lys tændes,
- optræden og musik stoppes,
- lydanlæg eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen,
-evt. røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed, afbrydes,
-personale vejleder gæster til udgange, og
-sluknings materiel bemandes og anvendes.
Et eksempel på en brand- og evakuerings instruks fremgår af forskrifternes bilag 2.
3.7 Nødbelysning
3.7.1 Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes lamper eller belyste skilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerheds skiltning.
Lamper eller belyste skilte skal altid være tændt, når forsamlings teltet eller selskabs huset benyttes. Belysningen skal kunne opretholdes i
mindst 30 minutter efter eventuel afbrydelse af hovedbelysningen.
3.7.2 I forsamlings telte og selskabs huse samt ved eventuelle trapper og ramper skal der opsættes klart lysende lamper, som giver en belysning af mindst 1 lux på gangarealer, trapper og ramper.
Lamperne skal tændes automatisk efter en afbrydelse af hovedbelysningen, og nødbelysningen skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter.
3.7.3 Stærk strømsbekendtgørelsens bestemmelser om nødbelysning skal i øvrigt overholdes.
3.7.4 Kommunalbestyrelsen (rednings beredskabet) kan helt eller delvist frafalde kravene i punkterne 3.7.1 og 3.7.2 for så vidt angår forsamlings telte, som ikke benyttes efter mørkets frembrud. Det er en forudsætning herfor, at udgange markeres med tydelig skiltning.
3.8 Rumopvarmning
3.8.1 Rumopvarmning af selskabs huse og forsamlings telte skal
enten ske med elvarme, jf. punkt 1.2.6,
eller med olie- eller gasfyrede aggregater, jf. punkt 3.8.2 .
3.8.2 Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet i en afstand af mindst 5 m fra dette.
Gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.6. Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst
5 m fra forsamlings telte og selskabs huse. F-gas flasker skal være sikret mod på-kørsel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares
i overensstemmelse med bestemmelserne i "Tekniske forskrifter for F-gas".
3.9 Særlig udsmykning og særlige arrangementer
3.9.1 Fortæpper, forhæng og lign. skal være af heluldent brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.
3.9.2 Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.
3.9.3 For anvendelse af scener og for afholdelse af udstillinger, bazare og lignende gælder endvidere "Driftsmæssige forskrifter for forsamlings lokaler."
3.10 Brandsluknings materiel
3.10.1 I forsamlings telte og selskabs huse skal der være anbragt trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt i forsamlings teltet eller selskabs huset er højst 25 m til nærmeste trykvandslukker eller håndsprøjtebatteri.
Placeringen skal finde sted ved udgange.
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr,
der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.
Håndildslukkere, der opfylder kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, anses for at opfylde bekendtgørelsen om indretning af trykbærende udstyr.
For så vidt angår sluknings evne, skal håndildslukkerne opfylde kravene i DS 2120 eller DS/EN 3, dog således at
-Kulsyresne- og pulverslukkere, der opfylder kraven i DS 2120 skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Kulsyresneslukkere skal mindst være af
type 55 B og pulverslukkere mindst af type 89 B.
- Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS 2120, skal være på mindst 10 liter.
- Kulsyresneslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 55 B
- Pulverslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 89 B.
- Trykvandslukkere, der opfylder kravene i DS/EN 3, skal mindst være af type 13 A.Vandfyldte slange vinder skal være udført efter DS/EN 671-1.
3.10.2 De i punkt 3.10.1 nævnte trykvandslukkere skal kontrolleres og vedlige-holdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af en på hæftet mærkeseddel el. lign. af den,
der har foretaget eftersynet.
Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmel-se med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut).
3.10.3 Brandsluknings materiel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelses stederne skal afmærkes i overensstemmelse med
Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerheds skiltning.